Rendelet

A Magyar Közlöny 34. számában megjelent a 10/2010. (III. 11.) OKM rendelet a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról című jogszabály. A rendelet a  Magyar Közlöny 34. számának 10165 oldalán található.

10/2010. (III. 11.) OKM rendelet

a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj” adományozásáról

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési Minőség Díj”

1. § A „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” (a továbbiakban: Cím) és a „Közművelődési Minőség Díj” (a továbbiakban: Díj) azoknak a közművelődési intézményeknek adományozható, amelyek a közművelődés minőségfejlesztésének alkalmazásával kiemelkedő teljesítményt nyújtottak.

2. § (1) A Címet és a Díjat pályázat útján nyerhetik el a közművelődési intézmények. A részletes pályázati kiírást a szakmai minősítő testület javaslata alapján a kultúráért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) hagyja jóvá.
(2) A részletes pályázati kiírást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (a továbbiakban: hivatalos lap) és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

3. § (1) A Címet azok a közművelődési intézmények nyerhetik el, amelyek megfelelnek az évenként közzétett pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.
(2) A Díjat évente egy közművelődési intézmény nyerheti el. A Díjra azok az intézmények pályázhatnak, amelyek rendelkeznek Címmel, és megfelelnek az évenként közzétett pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

2. A Cím és a Díj odaítélése, átadása

4. § (1) A pályázó intézmény a pályázat megjelenését követő 30 napon belül a jelentkezési lap benyújtásával jelentkezhet a pályázatra.
(2) A pályázat teljes dokumentációját tárgy év szeptember 15-éig kell benyújtani.
(3) A szakmai minősítő testület a helyszíni szemle megkezdése előtt 40 nappal értesíti a szemlével érintett intézményt.
(4) A szakmai minősítő testület – az értékelésre felkért szakértők véleményét figyelembe véve – tárgy év december 15-éig javaslatot tesz a miniszternek a Cím viselésére jogosult intézményekre és a Díj viselésére jogosult intézményre.

5. § (1) A miniszter Címet adományoz minden olyan pályázó közművelődési intézménynek, amely megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.
(2) A Cím viselésére három évig jogosultak a közművelődési intézmények.
(3) A szakmai minősítő testület – szakértők közreműködésével – helyszíni ellenőrzést folytathat a Címet elnyert intézményeknél arra vonatkozóan, hogy az intézmények folyamatos minőségfejlesztési kötelezettségének eleget tesznek-e.

6. § (1) A miniszter – a Díj pályázati kiírásában meghatározottak szerint – évente legfeljebb egy Díjat adományozhat annak a szervezetnek, amely
a) az önértékelés keretében vizsgálja és értékeli a szervezet működését, különösen szervezeti adottságait és eredményeit,
b) a mérések eredményeinek elemzése alapján meghatározza szakmai céljait és szolgáltatásainak fejlesztését, amelyek megvalósításához intézkedési terveket készít, és
c) az intézkedési tervek megvalósulását értékeli, és azok eredményeit felhasználja működésének folyamatos fejlesztéséhez.
(2) A Díjban részesült közművelődési intézmény az elismerést az adományozás évének feltüntetésével használhatja.

7. § (1) A Címet és a Díjat elnyert intézmény adományozást igazoló okiratot és egy kifüggeszthető táblát kap. A tábla az intézmény nevét, a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” vagy a „Közművelődési Minőségi Díj” feliratot és a Cím vagy a Díj odaítélésének évét tartalmazza.
(2) A Címmel és a Díjjal pénzjutalom nem jár.

8. § A Címet és a Díjat a miniszter adja át ünnepélyes keretek között a Magyar Kultúra Napján.

9. § A díjazottak névsorát a hivatalos lapban és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.

10. § (1) A miniszter a Címet visszavonja, ha az érintett intézmény nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak.
(2) A Cím visszavonását a hivatalos lapban és a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni.
(3) A Díj nem vonható vissza.

3. A szakmai minősítő testület és a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet

11. § (1) A szakmai minősítő testület 5 főből áll. A szakmai minősítő testület elnökét és négy tagját a miniszter bízza meg a 14. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő szakértők közül. A megbízás 4 évre szól.
(1a) A szakmai minősítő testület tagja nem lehet állami vezető, valamint közszolgálati tisztviselő, a Magyar Honvédség vagy fegyveres szerv hivatásos állományú vagy szerződéses tagja.
(2) A szakmai minősítő testület ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a miniszter hagyja jóvá.
(3) A szakmai minősítő testület javaslatot tesz a részletes pályázati kiírásra, jóváhagyja és közzéteszi a pályázati útmutatókat, segédleteket, elbírálja a beérkezett pályázatokat.
(4) A szakmai minősítő testület szakértőket kér fel a beérkezett pályázatok értékelésére és a helyszíni szemlére.
(5) A szakmai minősítő testületnek a pályázatok elbírálása során figyelembe kell vennie a pályázó intézménynél alkalmazott, a vezetés minőség iránti elkötelezettségét, az erőforrás gazdálkodást, a célkitűzéseket és stratégiát, az alkalmazott értékteremtő folyamat irányítását, a társadalmi hatást és az eredményeket.
(6) A szakmai minősítő testület javaslatot tesz a miniszternek a Cím visszavonására, ha a helyszíni ellenőrzés alapján megállapítható, hogy az érintett intézmény nem felel meg a pályázat benyújtásakor érvényes pályázati kiírásban foglaltaknak.

12. § A Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet a Címmel és Díjjal kapcsolatos ügyviteli, koordinációs, szervezési, lebonyolítási, nyilvántartási feladatokat lát el, fejleszti a közművelődés minőségbiztosítási és -fejlesztési rendszerét, továbbá ellátja a szakmai minősítő testület titkársági feladatait.

4. A minősítési eljárásért fizetendő díj

13. § (1) A Cím minősítési eljárásért fizetendő díj a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának ötszöröse.
(2) A Díj minősítési eljárásért fizetendő díj mértéke a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapjának tízszerese.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglalt díjak az általános forgalmi adót tartalmazzák.
(4) A minősítési díjat a pályázat benyújtásával egyidejűleg a Nemzeti Közművelődési és Közgyűjteményi Intézet pályázati kiírásban megjelölt számlájára be kell fizetni.
(5) Ha a pályázó a pályázatát a helyszíni szemle megkezdése előtt 30 nappal visszavonja, a minősítési díj 75%-át részére vissza kell fizetni.
(6) A minősítési díjat külön számlán kell kezelni és a pályázatok lebonyolításával kapcsolatos költségekre kell fordítani.

5. Szakértői tevékenység

14. § E rendelet szerinti szakértői munkát az végezhet, aki a közművelődési feladatellátás országos szakfelügyeletéről szóló 23/2005. (VIII. 9.) NKÖM rendelet alapján szakfelügyeleti munka végzésére jogosult kulturális szakértő, és elvégezte a közművelődés minőségbiztosítási, -fejlesztési rendszerével kapcsolatos, a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszerében akkreditált továbbképzési tanfolyamot.

6. Záró rendelkezés

15. § E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

--------------------------------------